Услуги

ПТФ предлага широк набор от услуги за различни партньори и клиенти, включващи общини, държавни администрации, културни и образователни институции, НПО и бизнеси. Всички услуги се оформят индивидуално, според нуждите на партньорите. Например:

  • стратегическо планиране – разработване на различни стратегии, планове, програми и други документи в сферите на (устойчивия) туризъм, опазването и управлението на околната среда, екологичното образование, местно/регионално развитие и т.н.;
  • обучения – организиране на всички етапи и аспекти от процеса, започвайки с оценки на нуждите; селектиране на участници; разработване на обучителни програми, материали, наръчници и пр.; логистика; осигуряване на лектори/обучители; оценка на обученията;
  • ПиАр и маркетингови кампании – вкл. пазарни и маркетингови проучвания; анализи на целеви аудиториии и групи; брандинг; работа с медиите; промоционални и рекламни мерки и др.;
  • организиране (логистика) на прояви – напр. конференции, семинари, кръгли маси, прес-събития, обучения и учебни пътувания, фестивали, конкурси и др. подобни;
  • разработване на туристически услуги – интерпретативни маршрути и програми; интерактивни експозиции; посетителски центрове; демонстрации на традиционни практики и обичаи; дегустации и пр.;
  • други…