Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог, България

Проектът “Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог, България” се финансира пилотно от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП – ГЕФ) и се изпълнява от Сдружение “Добърско” в партньорство с Пирински туристически форум, Дирекция Национален парк “Рила” и Община Разлог.

Времетраене на проекта: 01.03.2006 г. – 31.08.2007 г.

Бюджет на проекта: 169 950 лв., от които: 80 350 лв. от ПМП-ГЕФ и местно съфинансиране както следва: 41 560 лв. от Сдружение “Добърско”, 19 880 лв. от Дирекция Национален парк “Рила”, 11 380 лв. от Пирински туристически форум, 3 800 лв. от Община Разлог и 12 980 лв. от фирма “Никол-2002” ЕООД. Приблизително 17% от осигуреното съфинансиране е под формата на нефинансов принос, главно доброволен труд от участниците в проекта.

Обхват на проекта: Повечето дейности са концентрирани в село Добърско, но са насочени към целия район на Разлога и включат хора от всички населени места в общината.

Цели на проекта:

Главната цел на проекта е да допринесе за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог. За постигането й са поставени и следните специфични цели:

 • Да допринесе за дългосрочното опазване на два глобално значими биологични вида в рамките на Национален парк “Рила” – рилската иглика и глухарят, чрез прилагане на принципите на интерпретацията и образованието за околна среда;
 • Да разработи интегриран и устойчив екотуристически продукт, чрез осигуряване на необходимите специализирана посетителска инфраструктура и услуги;
 • Да повиши капацитета на местната общност да разработва и изпълнява подобни проекти в бъдеще.

Целеви групи на проекта:

Проектът е насочен към:

 • Местната общност на Добърско и близките села, които ще предоставят екотуристически услуги;
 • Цялото население на община Разлог (и всички други общини около НП “Рила”), които ще разполагат с устойчив модел за реплициране;
 • Служителите на Национален парк “Рила”, които ще получат подкрепа в усилията си по опазване на значимото биоразнообразие на територията, в съответствие с Плана за управление на Парка;
 • Други организации и институции – заинтересовани от опазването на биоразнообразието и устойчивото развитие на района страни: общинската администрация на Разлог и съседни общини, неправителствени организации работещи за местно развитие или образование за околна среда и др.
 • Ученици и младежи от всички прилежащи територии на НП “Рила”, които ще научат повече за глобално значимите видове, живеещи в парка, и за нуждата от тяхното опазване;
 • Посетителите на Добърско и НП “Рила”, които ще бъдат по-добре информирани относно глобалната значимост на биоразнообразието на територията и ще бъдат привлечени като поддръжници и приятели на Националния парк.

Дейности по проекта:

 1. Създаване на Посетителски център Добърско.
 2. Консултации и обучения за местни хора от Разлога, заети в развитието на екотуризъм, и по-специално на за интерпретатори – водачи и екскурзоводи. Разработване на интерпретативни пакети – програма за маршрут, експозиционен план, табели и печатни материали, образователна програма – за рилската иглика и глухаря.
 3. Изработване на двете интерпретативни експозиции – за рилската иглика и глухаря – и разполагане в изложбената зала на Посетителския център.
 4. Разработване и официално откриване на двата интерпретативни екотуристически маршрута – за рилската иглика и глухаря – на територията на НП “Рила”. Това включва трасиране на маршрутите, поставяне на табели, табла и друга допълнителна посетителска инфраструктура, както и отпечатване на карти на маршрутите.
 5. Подготовка, публикуване и разпространение на промоционни и образователни материали: туристически каталог на Разлога, пощенски картички, календари/плакати, тениски, образователни пакети.

В допълнение са предвидени дейности за постоянно популяризиране на напредъка по проекта, отразяване на новостите в туристическото предлагане в Интернет-страницата на Сдружение “Добърско”, участия в туристически борси в страната, работа с български туристически фирми и други.