Партньорска среща по проект BIO2CARE в Благоевград

На 16 и 17 април 2019 г. се проведе Третата среща на Комитета за управление на проект BIO2CARE, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 – 2020 г. Домакини на срещата бяха българските партньори: Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и сдружение Пирински туристически форум.

Целта на срещата беше отчитане на напредъка по проекта към настоящия момент, постигнати резултати и появили се проблеми; набелязване на стъпки за следващия проектен период. Беше направен обзор на изпълнението на Комуникационния план на проекта за постигане на по-голяма публичност и визуализация. Обсъдено беше приключването на цял етап научни изследвания в двете пилотни територии на проекта – Национален парк „Източна Македония и Тракия“ в Гърция и Национален парк „Рила“ с водосборния басейн на река Благоевградска Бистрица в България, свързани с прилагането на Методология за изчисляване на поемната способност, екологичния, въглеродния и водния отпечатък.

Напредват дейностите по осигуряването на достъп за хора с увреждания до двете защитени територии, както и създаването на Система за еко-сертифициране на местни бизнеси. В процес на подготовка са поредица обучения и срещи за представяне на резултатите от проектните дейности.

На гостите-представители на гръцките партньори: Тракийски университет „Демокрит“, Община Нестос, Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони“ и Националната конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция, бяха представени новоизграденият Посетителски център на Национален парк „Рила“ в Благоевград, както и първият Посетителски център в Паничище.