Партньорска среща по проект BIO2CARE се проведе в гръцкия град Ксанти

Срещата беше посветена на равносметка за изтеклата първа година от проекта (20.10.2017 – 19.10.2018), отчитане на извършените дейности, анализ на трудностите и предизвикателствата, и планиране на успешното приключване на текущия отчетен период до края на 2018 г., както и стартирането на следващия през януари 2019 г.

Отбелязан беше напредъкът по научните изследвания, свързани с разработването и прилагането на иновативни методологии и технологии за оценка на състоянието на околната среда и въздействието на антропогенното натоварване в двете проектни територии: Национален парк „Делта на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида“ в Гърция и Национален парк „Рила“ с фокус върху водосборния басейн на река Благоевградска Бистрица – България. До края на годината предстои да излязат резултатите от тестването на методологиите, а в началото на следващата година – от проучванията, свързани с оценка на симбиотичния потенциал и оценка на ползите от кръговата икономика върху околната среда.

Стартирани са дейностите, свързани с изграждане на малка посетителска инфраструктура за хора със специални нужди в района на НП „Рила“ и гръцката община Нестос, както и с разработването на специални мобилни приложения и софтуер, и прилагане на високо-технологични системи за мониторинг на антропогенните дейности и най-вече туризма в проектните територии. В ход е и разработването на система за сертифициране и промотиране на устойчиви дейности в същите тези територии.

Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 – 2020 г.