Проектът BIO2CARE отчита първото шестмесечие на 2018 г.

Пирински туристически форум работи вече повече от осем месеца по проекта „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие” (акроним BIO2CARE), финансиран по програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. През първото шестмесечие на тази година, организацията осигури експертен принос към Работен пакет 3 по проекта – Интегрирано управление и системи за вземане на решения, като изготви доклади за състоянието на туризма в проектния район от българска страна (Национален парк „Рила“) и подготовка за тестване на разработени от Водещия партньор методологии за оценка на антропогенното въздействие в защитени природни територии.

В качеството си на отговорен партньор за изпълнението на Работен пакет 2 – Комуникация и разпространение, ПТФ изпълняваше координационни функции за разработването на Комуникационния план на проекта, изготвянето на Първия информационен бюлетин за неговия напредък и подготовката на проектен сайт и профили в социалните медии.

В следващото шестмесечие предстои стартирането на инициативи за зелен и достъпен туризъм, както и реалното разработване и тестване на системи за по-добро управление на защитените територии в България и Гърция.