Първа среща на Комитета за управление на проект BIO2CARE се проведе в Благоевград

Проектът „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие” с акроним BIO2CARE e финансиран по програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020. Водещ партньор на проекта е Тракийският университет „Демокрит“ – гр. Ксанти, а останалите партньори от гръцка страна са Съвет за управление на делтата на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида, Община Нестос, Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони, Национална конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция. От българска страна партньорите са Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Пиринският туристически форум.

От 16 до 18 април 2018 г. българските партньори бяха домакини на Първата среща на Комитета за управление на проекта, в Университетския център „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Ръководителите на различните работни пакети от дейности представиха статуса на всеки от тях шест месеца след старта на проекта на 20.10.2017 г. Водещият партньор отчете успех в изпълнението на Работен пакет 1 – Управление на проекта. Пирински туристически форум разпредели задачите по Работен пакет 2 (Визуализация и публичност) за завършване на Комуникационния план и подготовката на първия шестмесечен бюлетин на проекта, както и за планиране на подготовката на различни комуникационни материали от страна на всеки от партньорите. Представителят на Националната конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция представи концепцията за сайт на проекта, който да отговаря на съвременните стандарти и изисквания за достъпност от страна на хора с различни увреждания.

По Работен пакет 3 (Системи за интегрирано управление), Водещият партньор докладва за напредък в събирането на базова информация по различни компоненти, показващи състоянието на околната среда и степента на антропогенно натоварване в двете моделни територии на проекта – Национален парк „Рила“ в България и Национален парк „Делтата на Нестос и езерата Вистонида-Исмарида“ в Гърция. Работи се и по Методологията за изчисляване на поемната способност на териториите.

Задачите по Работен пакет 4 (Ограничаване на незаконните дейности и насърчаване на устойчивото развитие в защитените територии) предстоят в следващите етапи от проекта, така че отговорният партньор за този пакет – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – представи основно готовността за създаване на високо-технологична мониторингова система за двете проектни територии. Последният ден от срещата беше посветен на запознаване на гостите с българската проектна територия и финална дискусия за разпределяне на задачи и отговорности между партньорите до следващата среща на Комитета за управление на проекта.