Приключи проектът на ПТФ BIO2CARE

На 19 декември 2021 г. приключи проектът с участието на Пирински туристически форум – Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие, с акроним BIO2CARE. Проектът беше финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. и включваше общо осем партньора – четири от Гърция и четири от България. Пирински туристически форум беше отговорният партньор за дейностите по визуализация и публичност на проекта и изпълняваше подкрепящи функции при извършването на проучвания в защитените територии на проекта (Националните паркове „Източна Македония и Тракия“ в Гърция и „Рила“ в България), както и при разработването и тестването на различни методологии и системи за по-доброто управление на тези територии. Всички планирани дейности бяха изпълнени успешно.