Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие – BIO2CARE

Октомври 2017 – Декември 2020 г.

Съ-финансиран по Програмата за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Общ бюджет на проекта: 1093111.60 Евро

Партньори: От Гърция – Тракийски университет „Демокритус“ (Водещ партньор), Община Нестос, Гръцкият център за биотопи/влажни зони и Националната конфедерация на хората с увреждания; от България – Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Дирекцията на Национален парк „Рила“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и ПТФ

Териториален обхват: Национален парк „Източна Македония и Тракия“ в Гърция; Национален парк „Рила“ и водосборният басейн на река Благоевградска Бистрица в България

Цел: Засилване на административния капацитет и ефективността на органите, управляващи защитени територии, чрез прилагането на иновативен и интегриран подход

Изпълнени дейности: 1) Събиране на ново знание за двете защитени територии и по-специално антропогенните дейности в тях; 2) Прилагането на нови процедури и инструменти към управлението на защитените територии; 3) Полагане на здрави основи за създаването на една обща или две паралелно опериращи Системи за подкрепа на вземането на решения; 4) Използването на два съвместно планирани комплекта мониторингово оборудване и обмен на информацията, събрана чрез тях; 5) Стартиране на Схема за еко-сертифициране в помощ на местния бизнес, който да превъзмогне ограниченията, налагани от защитения статут на територията; 6) Превръщане на защитените територии в места, достъпни за хората с увреждания и възрастните хора; 7) Обучение на специфични целеви групи посредством семинари и обучителни сесии; 8) Повишаване осведомеността на целевите групи и широката публика; 9) Допринасяне за формирането на по-добри политики чрез Доклада с политически препоръки.

Повече информация може да се намери на уеб-сайта на проекта: https://bio2care.eu/bg