Работна среща по проект BIO2CARE в Благоевград

На 30 и 31 юли Пирински туристически форум в партньорство с Дирекцията на Национален парк „Рила“, РИОСВ – Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“, проведе в Благоевград работна среща по съвместния българо-гръцки проект с акроним BIO2CARE, „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 – 2020 г.

Работната среща беше посветена на представяне на някои от резултатите по проекта, на първо място разработената съвместно от български и гръцки експерти Система за сертифициране по устойчивост на продукти и услуги, произхождащи от територията или околностите на националните паркове „Рила“ и „Източна Македония и Тракия“ (делтата на Места в Гърция). Бяха представени ползите за околната среда, бизнеса и гражданите, които една подобна Система би могла да донесе.

Другите резултати от проекта, с които се запознаха участниците от района на НП „Рила“, включваха ново-изграденият Посетителски център към Дирекцията на Парка в Благоевград, специализираният маршрут в близост до резерват „Парангалица“, който в момента бива пригоден за посещения от хора със специални нужди, разработените и адаптирани за българските и гръцки условия научни методики за по-добро управление на защитените територии и др. Срещата приключи в Посетителския център на НП „Рила“ в курорта Паничище над Сапарева баня. Там на участниците бяха представени и подготвените насоки за устойчиво управление на посетителски центрове към защитени територии. Проектът BIO2CARE приключва през м. октомври тази година