Водачи в защитените територии на България

Март 2018 – декември 2019 г.

Съ-финансиран от Германската федерална фондация за околна среда (DBU) и Пирински туристически форум

Бюджет на проекта: общо 104554 Евро

Партньори: Terolog GmbH, Германия (Водещ партньор), BTE, Tourism and Regional Consulting, Германия и Пирински туристически форум

Териториален обхват: Природните паркове „Рилски манастир“, „Беласица“, „Витоша“ и „Врачански балкан“ и Национален парк „Централен балкан“.

Цел: Да подобри настоящата ситуация както за туристите, така и за защитените територии, чрез прилагането на съвременни системи за водачество, които носят добавена стойност на място, като оползотворяват специализираните познания и умения на служителите на защитените територии, желаещи и можещи да работят като водачи паралелно на изпълнението на регулярните си задължения.

Изпълнени дейности: Извършване на оценка на планирането на туризма и управлението на туристо-потоците в Плановете за управление на петте пилотни защитени територии; подбор на участници измежду експертите, работещи в парковете; организиране на три последователни обучения за избраните участници – по маркетинг, водачество, природна интерпретация, управление на туровете и услугите и специализиран английски език; разработване на нови тематични маршрути от страна на обучените водачи; създаване на уеб-платформа, на която се представят водачите и маршрутите (www.nature-experience-bulgaria.com); издаване на туристически пътеводител, дипляни и сувенири за новите маршрути; изработка на кратки рекламни филмчета за парковете; организиране на пилотно посещение на немски туристи по новите маршрути.