Българо-гръцкият проект за околна среда BIO2CARE приключва догодина

Проектът „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво
развитие“ или BIO2CARE, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-
A Гърция-България 2014 – 2020 г. получи официално удължаване до м. юли 2020 г. Удължаването е
необходимо, за да може специализираната посетителска инфраструктура за хора със специални нужди,
която се изгражда в момента във връзка с Национален парк „Рила“ в България и Национален парк
„Източна Македония и Тракия“ в Гърция, да бъде одитирана и тествана от Националната конфедерация
на хората с увреждания на Гърция, партньор по проекта.
Успешното приключване на тези дейности беше основната тема на проведената на 14 и 15 октомври в
град Ксанти, Гърция, Четвърта среща на Комитета за управление на проекта, в която взеха участие както
българските партньори – Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград, Дирекция
„Национален парк Рила“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и сдружение
Пирински туристически форум, така и гръцките – Тракийски университет „Демокрит“, Община Нестос и
Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони“.
По проекта предстоят и поредица от обучения и информационни събития за представяне на
постигнатите от партньорите резултати пред широката общественост и различни специализирани групи
заинтересовани страни, вкл. научни и образователни институции, местни власти, медии,
неправителствени организации и други. Скоро ще бъде открит Посетителският и информационен център
към Дирекцията на Национален парк „Рила“ в Благоевград.