Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица

Проектът „Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица“ се изпълнява от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация „Планетум“ – Струмица. Финансирането е осигурено по Програма ФАР 2005: Грантова схема за устойчиво развитие (Република България и бивша Югославска Република Македония); бюджетна линия BG 2005/017-456.01-03.

Продължителност на проекта: Март 2008 г. – август 2009 г.

Бюджет на проекта: 75 250 Евро, от които 67725 са осигурени от ЕС и 7525 – от Пирински туристически форум

Обхват на проекта: Териториите на община Петрич от българска страна и Община Струмица – от Македонска

Целеви групи на проекта:

 • Местни доставчици на основни туристически услуги от селищата около Беласица в България и Македония – 10 човека като членове на Работната група за изготвяне на съвместна Туристическа маркетингова стратегия и още 40 включени в процеса;
 • Представители на местната власт в Петрич и Струмица, свързани с туристическото/икономическото развитие – 4 човека като членове на Работната група и още поне 10-15 включени в процеса;
 • Представители на неправителствени организации от районите на Петрич и Струмица – 4 човека като членове на Работната група и още поне 10 включени в процеса;
 • Други доставчици на туристически услуги от района на Беласица – 6 човека в Работната група и до 20 включени в цялостния процес.

Цели на проекта:

Основна цел:

Да допринесе за развитието на Беласица като дестинация за устойчив туризъм.

Специфични цели:

 • Да осигури успешния маркетинг и продажби на всички услуги и инициативи за устойчив туризъм, разработени в последните две години.
 • Да гарантира развитието на Беласица като единна туристическа дестинация чрез транс-гранично сътрудничество между заинтересованите страни на различни равнища.

Дейности/резултати:

 1. Сформиране на Работна група за Туристическата маркетингова стратегия на Беласица;
 2. Обучение на Работната група;
 3. Дефиниране на туристическия продукт на района;
 4. Определяне на целевите пазари;
 5. Позициониране на туристическия продукт на пазарите;
 6. Формулиране на обща ценова политика;
 7. Промоция на туристическия продукт;
 8. Разработване на Уеб-портал за Беласица в подкрепа на Маркетинговата стратегия

Резултатите включват:

Сформирана Работна група от 24 представители на заинтересованите страни от района на Беласица (българска и македонска страна); членовете на Работната група обучени по основните принципи и правила на професионалния маркетинг. Разработена Туристическа маркетингова стратегия за Беласица, състояща се от следните части: туристически продукт; потенциални целеви пазари; обща марка „Беласица“; обща ценова политика; маркетингови мерки и канали. Публикувани печатни материали: 4000 копия от имидж-брошура за Беласица; 8000 плаката; 10000 стикера с интересни растения и животни от Беласица; 8000 календара с пейзажи от планината и 2000 дипляни с резюме на изготвената Маркетингова стратегия. Разработен Уеб-портал за Беласица.