Селски туризъм в Югозападна България

Проектът “Подкрепа за селския туризъм в Югозападна България чрез създаване на моделна мрежа за обучение” (кратко наименование “Селски туризъм в ЮЗ България”) се изпълнява от две водещи организации: от фламандска страна това е “Синтра Уест” – организация с опит в подпомагането на селски туризъм и реализация на подобни проекти в Югоизточна Европа (Румъния), а от българска – Пирински туристически форум. Останалите партньори са Държавната агенция по туризъм на Република България и общините Банско, Разлог и Гоце Делчев. Партньор от фламандска страна е обучителната организация „Уесттоер“. Финансирането е осигурено от Фламандското правителство и партньорите.

Продължителност на проекта: Януари 2008 г. – Декември 2009 г.

Бюджет на проекта:  152845.50 Евро, от които 95000 са осигурени от Фламандското правителство, а останалите – от партньорите.

Обхват на проекта: Общини Гоце Делчев, Банско и Разлог

Целеви групи на проекта: Местни доставчици на основни и допълнителни туристически услуги от селата в трите общини.

Цели на проекта: Създаване на модел за стимулиране на селския туризъм чрез развитие на човешките ресурси.

Дейности/резултати:

  1. Инвентаризация на човешките ресурси за селски туризъм в трите общини и оценка на техните нужди от обучение; подбор на целева група от 16 човека с най-голям интерес и мотивация;
  2. Обучение на целевата група по предприемачество и основи на селския туризъм;
  3. Учебно пътуване за целевата група във Фландрия за запознаване с опита в развитие на селски туризъм;
  4. Индивидуални консултации за доставчиците на туристически услуги от страна на фламандски и български експерти;
  5. Издаване и разпространение на туристически пътеводител за района на трите общини.