На село в Пиринския край

Април – ноември 2001 г.

Финансиран от Фондация „Помощ за благотворителността в България“ по програма „Демократична мрежа“ на Института за устойчиви общности и Американската агенция за международно развитие.

Главна цел на проекта: Осъществяване на подготвителния етап на един продължителен и многообхватен процес, какъвто е развитието на устойчив туризъм, в частност селски, в Пиринския край, чрез създаване на нови и укрепване на съществуващите партньорства за устойчив туризъм между 14-те общини от района, местните туристически и бизнес организации и местните хора, които ще извършват реалното туристическо предлагане.

Конкретните цели са:

Извършване на инвентаризация на ресурса и потенциала за развитие на селски туризъм в Пиринския край като абсолютно необходимо условие за всякакви по-нататъшни усилия в тази насока;
Популяризиране на съществуващите възможности и потенциали за селски туризъм в областта пред възможно най-голям брой тур-оператори и журналисти.

Извършени дейности:

Инвентаризацията на селата приключи в началото на месец октомври 2001 г. и беше извършена с помощта на общинските администрации по места, като Местните координатори на проекта във всяка община организираха програмата на посещенията, срещите с кметовете/кметските наместници на селата и предварителното разпространение на плакат, описващ целите на проекта и схемата на работа. В рамките на средно 3 до 6 дни екипът на ПТФ, придружаван от Местните координатори, осъществи посещения на селата във всяка община, като бе събрана информация относно броя жители и къщи, степента на благоустроеност (електрификация, ВиК, канализация, телефонизация, битово обслужване), природното и културно-историческото наследство, поминъка на населението и пр. Същевременно бе извършено фото- и видеозаснемане на селата, резултатите от което са около 2000 снимки и 13 (х40′) видеокасети.

През м. ноември беше издадена имидж-брошурата “През девет планини… Из селата на Пиринския край”, която имаше за цел да представи многообразието, открито от екипа на ПТФ по време на пътуванията – от големи “равнинни” и добре устроени села с по хиляда и повече души, до пръснати по планинските склонове махали с неасфалтирани улици и средна възраст на населението 70 години. Брошурата има и информационна част, с карти на общините, където са нанесени най-интересните и достъпни в момента обекти за посещение.

На 5.12.2001 г. в НДК се състоя официална промоция на брошурата, на която присъствуваха партньори на ПТФ, представители на финансиращи организации, журналисти и туроператори. Разпространението на изданието ще продължи, като известен брой копия ще бъдат разпратени по пощата, а останалите ще се представят на националните туристически борси в София и Варна.

Резултати:

  • Направена е първата задължителна стъпка за развитието на селски туризъм в Благоевградска област, която гарантира добро познаване на местните ресурси;
  • Установени са работни контакти с кметовете/кметските наместници по места, както и с известна част от жителите на селата;
  • Поставени са основите на популяризирането на идеята за селски туризъм като възможност за допълнителни доходи на населението;
  • На базата на този проект са разработени и реализирани нови проекти, които осъществяват следващите стъпки за развитието на селски туризъм в района.