Проект „ПИРИН“

2002 – 2004 г.

Проект на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

Главна цел на проекта бе изработването, с широко участие на всички заинтересовани страни, на План за управление на Национален парк “Пирин”. Пирински туристически форум беше активен участник в целия процес. Някои акценти:

Цветните пътеки на Пирин

Август – октомври 2002 г.; първи кръг на Конкурс за малки проекти към БШПОБ

Идеята на проекта беше пилотно тестване на механизъм за разработване на кратки лъчови маршрути като елемент от един интегриран и устойчив туристически продукт. Това беше извършено в района на село Сенокос (Северен Пирин) с помощта на доброволци – ученици и студенти от Благоевград.

Общински програми за туризъм

2003 г.; втори кръг на Конкурс за малки проекти към БШПОБ

Необходимостта от подобен проект се породи от новите изисквания на Закона за туризъм, според който всички български общини бяха длъжни да разработят свои Програми за туризъм. Общините – членове на ПТФ поискаха методическа помощ за реализацията на този процес. В рамките на изпълнения малък проект, чрез поредица от срещи и дискусии с общините от района, беше изготвена публикацията “Общински програми за туризъм – Рамка и насоки за изготвяне”, която впоследствие беше използвана не само от югозападни общини, но и от други в цялата страна.

План за управление на НП “Пирин”

ПТФ разработи някои основни части от Плана за управление на Парка, а именно:

  • Развитие на туризъм, спорт и услуги в прилежащите на НП “Пирин” територии
  • Културно-историческо наследство в района на НП “Пирин”
  • Програма “Образование и обучение за опазване на природата и околната среда в прилежащите на НП “Пирин” територии”
  • Концепция за изграждане на информационни точки и центрове за НП “Пирин”

Обучения

През 2004 г. екипът на ПТФ проведе две обучения за представители на Дирекцията на НП “Пирин” и нейни партньори от общините, различни организации и институции. Първото обучение беше по “Разработване и изпълнение на успешни проекти”, а второто – “Интерпретация на природното и културно-историческото наследство”, в което взеха участие и гости от Национален парк “Триглав” в Словения. По-късно през същата година организацията взе участие в проведеното учебно пътуване до НП “Триглав”, с което бяха положени основите на полезно сътрудничество между двете защитени територии.