Природата отвъд природозащитата: партньорства за биоразнообразие (2005-2007)

Проектът се реализира на две равнища: национално и регионално, в три моделни региона: Пирин, Странджа и Добруджа. Цели развитието и укрепването на партньорства за управление с широко участие на защитените територии в страната и опазване на биоразнообразието. Изпълнител на проекта е Българска фондация Биоразнообразие, а ПТФ изпълнява ролята на регионален координатор за регион Пирин. Сред резултатите от проекта са: стимулиране на обществен диалог за НП “Пирин” чрез фокус-групи, обществени форуми, създаване на Консултативен съвет за Парка и др.; обучения и обменни пътувания в България и извън страната за различни групи заинтересовани страни; демонстрационни проекти като провеждането на инициативата Дни на Пирин през 2005 и 2006 г. и др.

Бюджет и финансиране:

За район Пирин: 2005 г. – 19 200 лв.; 2006 г. – 12 700 лв.; 2007 г. – 5 150 лв. Финансиране е осигурено от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.