Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия

През 2007 година в районите на два национални парка – НП „Пирин” в България и НП „Източна Македония и Тракия” в Гърция, се реализира проектът „Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия“, финансиран по програма ФАР 2004 – Трансгранично сътрудничество България – Гърция, бюджетна линия BG2004/016-782.01.03-03. Изпълнител на проекта беше Пирински туристически форум, в партньорство с гръцката организация “Граничен регион Делта – Родопи” и Дирекцията на НП „Пирин”.

Продължителност на проекта: 12 месеца

Обща стойност на проекта: 166 135,97 Евро, изцяло осигурени от ЕС.

Основна цел: Да се създадат условия за развитието на устойчиви форми на туризъм в района на двата национални парка и да се поставят основите на една нова и нетрадиционна трансгранична туристическа дестинация.

Постигнати резултати:

  • Беше създадена база данни на съществуващите туристически ресурси, услуги и атракции от двете страни на границата.
  • Бяха проведени две обменни пътувания за представители на заинтересованите от развитието на устойчив туризъм страни от двете страни на границата (служители на двата национални парка, общини, неправителствени организации, културни институции, туристическият бизнес). Бяха установени много нови контакти и възможности за бъдещи партньорства, а освен това участниците се запознаха с най-доброто от туристическото предлагане на страната-партньор.
  • В помощ на желаещите да се занимават с устойчив туризъм в двата района беше издаден наръчник “Пътеводител в екотуризма”, на български и гръцки език.
  • Изградена е малка туристическа инфраструктура за нуждите на Национален парк “Пирин”: Информационен и контролен пункт за Парков район “Безбог” в Добринище и завършване на два туристически маршрута на територията на Парка: Мозговица – Башлийца и Влахинска река – Черната вода (възстановяване на мост, укрепване на стръмен терен, поставяне на места за краткотраен отдих и табла).
  • Като първа стъпка от създаването на новата трансгранична туристическа дестинация “Пирин – Източна Македония и Тракия” бяха разработени три туристически програми: “Природата като забавление” за семейства с деца; “Чудотворни води” за ученици и “Контрасти на дивата природа” за посетители със специализиран интерес към наблюденията на животни и растения. Програмите бяха тествани с представители на български и гръцки медии и туроператори, а за тяхното популяризиране бяха отпечатани специални дипляни.
  • За по-добрия маркетинг на районите на двата национални парка бяха издадени и ред други печатни материали: серии от пощенски картички и плакати; 12 дипляни за туристическите атракции в двата района; общ туристически пътеводител и имидж-брошури за националните паркове.
  • Беше подготвен и План за развитие на туристическата дестинация за следващите пет години, който да надгради над резултатите от настоящия проект.