Категория: Проекти

Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие – BIO2CARE

Октомври 2017 – Декември 2020 г. Съ-финансиран по Програмата за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 Общ бюджет

Continue reading
Колешински водопади, Северна Македония

Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица

Проектът „Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица“ се изпълнява от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация „Планетум“

Continue reading
Откриване на първите тематични маршрути в НП Рила

Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог, България

Проектът “Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог, България” се финансира пилотно от Програмата

Continue reading

Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин”

Проектът „Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин” беше изпълнен от Пирински туристически

Continue reading